Infomace o zpracování osobních údajů

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Mgr. Hana Bočková, advokátka
Nádražní 308/3
702 00 Ostrava
kontaktní telefon: +420 732848780
E-mail: bockova@bockova.cz

 

Jaké Vaše osobní o Vás můžu zpracovávat ?

Jde konkrétně o tyto kategorie údajů:

identifikační (např. Jméno a příjmění, IČO, DIČ),
adresní (např. Doručovací adresa, adresa bydlistě),
informace o smlouvě a jejím plnění (např. Datum školení),
identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP adresa, Mac adresa),
informace o Vašem chování na mých webových stránkách (sledování pomocí cookies),
kontaktní údaje (např. Telefonní číslo, e – mailová adresa),
profesní údaje ( např. vysokoškolské tituly).

Kdy a jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

Pro fungování mých webových stránek zpracovávám údaje o Vašem chování na mém webu. Právním titulem pro tento sběr je oprávněný zájem na fungování mých webových stránek. Tyto data zpracovávám po dobu dle technických okolnosti (podrobnosti naleznete v Informacích o cookies).

Pro přizpůsobení mých webových stránek dle Vašich preferencí zpracovávám údaje o Vašem chování na mém webu. Právním titulem pro tento sběr je oprávněný zájem na nastavení mých webových stránek dle Vašich preferencí. Tyto data zpracovávám po nezbytnou dobu dle technických okolnosti.

Pro vytváření statistik a zpětné vazby o užívání mých webových stránek zpracovávám údaje o Vašem chování na mém webu. Právním titulem pro tento sběr je oprávněný zájem na měření efektivnosti mých webových stránek. Tyto data zpracovávám po nezbytnou dobu dle technických okolnosti.

Na webových stránkách používám cookies, pomocí kterých analyzuji Vaše chování na mých webových stránkách. Vedle základních cookies, které potřebuji používat pro správné fungování webových stránek, můžete použití cookies změnit či ovlivnot v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Pro zodpovězení Vašeho dotazu v rámci sekce Kontakt zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu emailová adresa případně Vaše identifikační údaje. Právním titulem pro tento sběr je oprávněný zájem na odpovědi, zodpovězení dotazu a Vaše údaje budu uchovávat po dobu jednoho roku od mé odpovědi, případně do jednoho roku od naší poslední komunikace, která se týkala Vaše dotazu. Jestliže mi údaje neposkytnete, bohužel Vám nemohu na dotaz odpovědět. Proti tomuto sběru můžete vznést námitku, pokud bude námitka oprávněná, Vaše údaje už nebudu uchovávat.

Komu Vaše osobní údaje předávám?

Vaše údaje předávám pouze v nezbytné míře a při splnění zákonných podmínek pro předávání Vašich údajů, a to pouze osobě, která zajišťuje chod mých webových stránek a spravuje software, případně ještě externí účetní osobě. Pokud máte dotaz, komu a kdy a za jakým účelem Vaše údaje předávám, nebo jsem již předala, prosím kontaktujte mě bockova@bockova.cz.

A dále subjektům, kterým jsem povinna tyto údaje podle právních předpisů předávat (např. Policie ČR) a další orgány veřejné moci.

Předávám Vaše údaje do zemí mimo EU či mezinárodní organizaci?

Nepředávám.

Jaká máte vůči mě práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo

a) mě požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracovávám, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abych Vám poskytla kopii námi zpracovávaných Vašich sobních údajů,

b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracovávám nepřesně,

c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů,

d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

e) na přenositelnost údajů,

f) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, webové stránky www.uoou.cz

g) právo vznést námitku proti zpracování, na základě Vaší námitky posoudím, zda je skutečně v mém zájmu vaše údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Váš e právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly dále již zpracovávány. Při oprávněné námitce se zpracováním Vašich dat přestanu.

Cookies?

Jak již bylo uvedeno výše, mé webové stránky využívají cookies. Informace o tom, co jsou cookies, jaké typy cookies používám a proč je užívám, naleznete v Informacích o cookies.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažu bez zbytečného odkladu, pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
d) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše osobní údaje však nevymažu, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezím zpracování osobních údajů?

Na Vaši žádost omezním zpracování Vašich osobních údajů v případech:

a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) osobní údaje již nepotřebuju pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

Jak konkrétně omezím zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budu Vaše osobní údaje po dobu omezení:

a) uchováva uložené,
b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.