advokát obchodní právo

Obchodní společnosti, nadace, nadační fondy

Se svými klienty řeším otázky vzniku, založení a přeměn obchodních společností. Při první schůzce si domluvíme základní představu, doladíme postup a já připravuji všechny potřebné dokumenty. Od sepsání společenské smlouvy a změn, otázky jednatelů a společníků, zajištění notáře, vytváření dokumentů pro obchodní rejstřík, zajištění průběhu valných hromad, dokumentů pro akcionáře, přes ověřování podpisů po zastupování na valných hromadách a dohled nad průběhem valných hromad.

Klienti se na mě mohou obrátit kdykoliv řeší problematiku obchodních společností, nadací, nadačních fondů, atd.. Rovněž v případě, kdy potřebují zastupování v řízeních ve věcech obchodního rejstříku.

právo nemovitosti ostrava

Nemovitosti

Z praxe vím, že problematika nemovitostí má velkou variabilitu vzniklých situací. Každý klient je jiný, řeší jinou životní/obchodní situaci a potřebuje individuální přístup. U zpracování smluv zapracuji běžné i nestandardní podmínky do smluv kupních, darovacích či nájemních. Poskytuji advokátní úschovu. Vždy, když chce mít klient jistotu při úhradě kupní ceny nemovitosti do doby převodu vlastnických práv může využít advokátní úschovy- tedy zvláštní účet advokáta, oddělený od majetku advokáta. V rámci úschovy zajistím také dokumentace potřebnou k AML.

Klienti se na mně mohou obrátit také při řešení problematiky věcných břemen, smluv o zřízení a zrušení služebnosti, zastupování při jednání s katastrálním úřadem, atd.

gdpr ostrava

GDPR

GDPR je v České republice relativně novinkou (28.5.2018), se kterou si mnoho firem, institucí i jednotlivců umí poradit jen stěží. Firmy často tápou ve výkladu nařízení a samotném provedení. Mnohdy mají dokumentace zpracované chybně, či některé důležité dokumenty zcela chybí a v případě sporů by se zřejmě nevyhnuly postihu.

Pro své klienty zajišťuji a provádím kompletní GDPR audit. Osobně provádím přímo u klienta šetření a sběr informací ke zjištění současného stavu zpracování dat. Na základě zjištěných skutečností navrhuji řešení ochrany osobních údajů, implementaci povinností stanovených GDPR včetně zpracování všech potřebných dokumentů k GDPR pro klienta. V této problematice zastupuji klienty před úřadem pro ochranu osobních údajů, poskytuji službu pověřence a také školení v oblasti GDPR.

Úprava GDPR je opravdu rozsáhlá. Fyzickým osobám (jednotlivcům) pomáhám při sporech, kdy firmy, organizace či jiné subjekty, které zpracovávají osobní údaje, neoprávněně předávají či jinak nakládají s osobními údaji.

veřejné zakázky advokát ostrava

Veřejné zakázky

Pro klienty připravuji zadávací podmínky a kompletní smluvní dokumentaci, včetně in – house zadávání, zajišťuji posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek. Dále zhodnocení zadávacích podmínek a poradenství při porušení zákona ze strany zadavatele. Zastupuji klienty v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

pohledávky advokát ostrava

Správa a vymáhání pohledávek

V oblasti správy a vymáhání pohledávek zajišťuji pro klienty kompletní agendu – výzvy dlužníkům, uzavírání dohod o narovnání, mimosoudní dohody, soudní vymáhání, uzavírání soudních smírů, exekuční vymáhání, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

rodinné právo ostrava

Rodinné právo

Dalším širokým a variabilním odvětvím je rodinné právo. S klienty řeším výživné a jeho vymáhání, zpracování dokumentů pro rozvod manželství a vypořádání SJM (společného jmění manželů), také modifikace SJM a zastupování v soudních řízeních, přípravu dokumentů pro nesporný rozvod a mnoho dalšího.

U modifikací SJM se jedná často o zúžení společného jmění manželů na věci obvyklého vybavení domácnosti. Při tomto kroku často jde o zmírnění dopadu podnikatelských rizik jednoho z manželů na druhého, vyloučení složitého vypořádání manželů po rozvodu manželství atd…

školení právo ostrava

Odborná školení

Připravuji pro klienty školení na míru dle požadavků a problémů, které aktuálně ve firmě řeší v rámci mé specializace. Jedná se zejména o start-upové projekty, živnostenské podnikání, ochranu dat ve firmě, smluvní dokumentace, či správu samotné firmy z právního hlediska.